Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools

O projekcie STARS

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Podróże w celu odwiezienia dzieci do szkoły stanowią duży odsetek wśród podróży generowanych przez gospodarstwa domowe, przyczyniając się do powstawania problemów, z którymi borykają się nasze miasta, takich jak zatłoczenie ulic i emisja spalin. Co więcej, większość z tych podróży ma miejsce w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Projekt STARS skupia się na podróżach do i ze szkoły w celu osiągnięcia zmiany nawyków transportowych. Główne czynniki mające wpływ na tę zmianę są następujące: 

Projekt STARS wyznaczył sobie kilka celów, które powinny przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu i uzyskania lepszego podziału zadań przewozowych. Zakłada się, że: 

W jaki sposób chcemy sprawić, aby uczniowie „przesiedli się” z samochodów na rowery? Jest to główne pytanie, na które ma odpowiedzieć projekt STARS w celu zmiany obecnej sytuacji.

Według projektu STARS odpowiedzią jest:

Projekt STARS, realizowany do marca 2016, jest wspierany przez program Inteligentna Energia Europa. W czasie trzech lat trwania projektu zostanie opracowany i przetestowany zestaw dedykowanych działań. Działania te będą mogły zostać wykorzystane również przez inne lokalne instytucje, tak by mogły one oddziaływać poza dziewięcioma miastami partnerskimi i być kontynuowane po wygaśnięciu projektu.